Solicitude de Salas

Completa o formulario ou ben descarga o impreso de solicitude e achegao ao centro.

Formulario

Su mensaje del formulario se ha enviado correctamente.
Ha introducido los siguientes datos:Por favor, corrija los datos introducidos en los campos siguientes:
Al enviar el formulario se ha producido un error. Inténtelo de nuevo más tarde.

Atención: Los espacios marcados con * son obligatorios.

Impreso

SOLICITUDE SALAS.pdf
Documento Adobe Acrobat [76.1 KB]

 

 

 

A reserva de salas para actividades está exclusivamente dirixida a entidades, non a particulares, quedando excluídas todas aquelas actividades de caracter político, sindical ou comercial. Dita reserva farase cunha antelación mínima de dez días.

 

A resposta de aceptación ou non da solicitude enviarase ao enderezo electrónico indicado.

 

O solicitante comprómetese a velar polo correcto uso das instalacións e polo desenvolvemento ordenado da actividade, asumindo todas as responsabilidades que se poidan derivar do acto celebrado.

 

A Xunta directiva poderá estimar un gasto relativo a: luz, calefacción, colocación e recollida de mobiliario (sillas, mesas, material escénico...), limpeza anterior e posterior ao acto e calquera outro que considere oportuno, comunicando a contía con anterioridade ao solicitante.

 

Dita contía satisfarase con anterioridade ao comezo do acto.